Stanovy

< Stanovy občianskeho združenia

čl. 1 NÁZOV, PÔSOBNOSŤ A SÍDLO ORGANIZÁCIE

1.1 Názov občianskeho združenia: ATV off road Slovakia o.z. (ďalej len Združenie).
1.2 ATV off road Slovakia o.z. je nezávislým dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
Je nepolitická, nenáboženská, mimovládna organizácia, ktorá sa snaží priblížiť ľuďom prácu motoristického športu.
1.3 Združenie pôsobí na území Slovenskej republiky. Môže vyvíjať svoju činnosť aj v inej krajine v súlade s jej právnymi predpismi.
1.4 Sídlo Združenia: A. Stodolu 160/8, Prievidza 97101.
1.5 Združenie je zriadené na dobu neurčitú.

 

čl. 2 POSLANIE A CIELE

2.1 Základným poslaním Združenia je združovanie sa občanov, milovníkov motoristického športu – štvorkoliek, motoriek, off-road a priblížiť tento šport širokej verejnosti. Chceme, aby sa o tento druh športu zaujímalo čo najviac ľudí bez rozdielu veku a pohlavia.
2.2 V záujme napĺňania poslania sa ciele Združenia zameriavajú na vykonávanie týchto činností:
a) Vybudovať dráhu pre off-road, štvorkolky, motorky, UTV.
b) Usporiadať minimálne jedenkrát do roka podujatie na vlastnej trati, poprípade na inej trati, k tomu určenej.
c) Organizovať zájazdy na preteky po celom území Slovenska, aj v blízkom zahraničí.
d) Zoskupovať malé amatérske tímy.
e) Mapomáhať novým i už jazdiacim pretekárom.
f) Vychovávať deti a mládež k láske k tomuto športu a propagovať ho prostredníctvom médií, aj širokej verejnosti.

 

čl. 3 ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

3.1 Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia prípravného výboru združenia, osoby, ktoré spĺňajú podmienky členstva zakotvené v stanovách:
1. Jaroslav Minich r.č. 720718/XXXX
2. Michaela Minichová r.č. 955606/XXXX
3. Ivan Černák r.č. 960514/XXXX
3.2 Prípravný výbor menoval ako splnomocnenca pre registráciu v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení Jaroslava Minicha, ktorý v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení aj koná vo všetkých veciach týkajúcich sa Združenia, až do vytvorenia jej orgánov.

 

čl. 4 ORGÁNIZAČNÉ ČLENENIE

4.1 Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Členská schôdza . Zasadnutie členskej schôdze zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor, ak o to požiada tretina členov. V tomto prípade musí byť zvolaná do 15 dní.
V prípade skupinového členstva obcí, právnických osôb ich reprezentujú ich štatutárni zástupcovia.
4.2 Členská schôdza sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom, na zmenu stanov a na zrušenie Združenia je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov členov s hlasovacím právom.
4.3 Členská schôdza:
a) Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
b) Volí a odvoláva členov výkonného výboru.
c) Schvaľuje plán činnosti, výročnú správu o hospodárení.
d) Rozhoduje o zrušení Združenia.
e) Schvaľuje nových riadnych členov na základe návrhu výkonného výboru.
f) Volí a odvoláva Revízora.
4.4 Výkonným orgánom Združenia je Výkonný výbor. Výkonný výbor má 3 členov, ktorých funkčné obdobie je stanovené na 5 rokov, mimo zakladajúcich členov, ktorých funkčné obdobie je uvedené v 4.6. Výkonný Výbor sa schádza najmenej 2x ročne a zvoláva ho predseda. K právoplatnému uzneseniu Výkonného výboru sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny jeho členov a nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
4.5 Výkonný výbor za svoju činnosť zodpovedá Členskej schôdze a zabezpečuje úlohy:
a) Riadi činnosť Združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze.
b) Volí spomedzi svojich členov predsedu a odvoláva ho.
c) Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania členskej schôdze.
d) Vypracúva plán a správu o činnosti Združenia, správu o hospodárení Združenia.
e) Rozhoduje o schválení žiadosti o členstvo budúceho člena podporovateľa.
f) Určuje výšku členského príspevku na nasledujúce obdobie.
g) Podáva návrh na zrušenie občianskeho združenia.
h) V prípade zrušenia občianskeho združenia ustanovuje likvidátora.
4.6 Zakladajúci členovia sa stávajú doživotnými členmi Výkonného výboru a môžu byť odvolaní iba 2/3 väčšinou všetkých členov s hlasovacím právom.

 

čl. 5 PREDSEDA

5.1 Predseda je štatutárnym orgánom Združenia. Riadi chod Združenia, zabezpečuje plnenie poslania a cieľov Združenia. Zabezpečuje organizovanie administratívnej a odbornej prípravy písomných dokumentov, prerokúvaných a schvaľovaných Výkonným výborom, resp. členskou schôdzou a ďalších písomností, potrebných pre činnosť Združenia.
5.2 Predseda má samostatné podpisové právo a podpisuje akty Združenia, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami týchto stanov. Zvoláva a riadi zasadnutie Výkonného výboru.
5.3 V prípade odvolania alebo abdikácie Predsedu Združenia Výkonný výbor zvolí nového Predsedu Združenia najneskôr do 30 dní od jeho odvolania. Do obsadenia funkcie Predsedu Združenia vykonáva jeho právomoci Výkonný výbor spoločne.
5.4 Funkcia Predsedu je nezlučiteľná s funkciou Revízora. Za svoju činnosť Predseda zodpovedá Výkonnému výboru a Členskej schôdzi. Kandidát na funkciu Predsedu Združenia musí byť riadnym členom Združenia.
5.5 Na zabezpečenie realizácie aktivít pre napĺňanie cieľov a poslania Združenia Predseda Združenia môže prijímať a prepúšťať zamestnancov.

 

čl. 6. REVÍZOR

6.1 Revízor je kontrolným orgánom Združenia. Je volený Členskou schôdzou, zodpovedá za svoju činnosť iba Členskej schôdzi.
6.2 Revízor vykonáva kontrolu hospodárenia Združenia priebežne, pričom jeho povinnosťou je upozorňovanie Výkonného výboru na nedostatky v hospodárení a navrhovanie opatrení na ich odstránenie.
6.3 Pripravuje a predkladá správu o hospodárení Výkonnému výboru Združenia jedenkrát ročne.

 

čl. 7 ČLENSTVO

7.1 Členmi Združenia sú fyzické osoby a právnické osoby. Čestný člen je vždy riadnym členom.
7.2 Členom Združenia sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá o to prejaví záujem, súhlasí s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatí členský príspevok.
7.3 Členom Združenia sa môžu stať aj právnické osoby (skupiny občanov, obce), ktoré prejavia záujem o členstvo, súhlasia s poslaním a cieľmi Združenia a zaplatia pre ne určený členský príspevok.
7.4 Čestným členom sa môže stať osoba za mimoriadny prínos pre Združenie. Čestný člen nemá povinnosť platiť členský príspevok.
7.5 Riadnym členom sa môže stať člen podporovateľ-dobrovoľník (FO a PO), ktorý je na návrh Predsedu Združenia na Členskej schôdzi schválený ostatnými riadnymi členmi, a ktorý súhlasí s tým, aby bol za riadneho člena zvolený. Pred jeho schválením musel byť členom podporovateľom-dobrovoľníkom aspoň dva roky, v odôvodnených prípadoch môže byť za riadneho člena schválený aj pred uplynutím tejto doby.
7.6 Prví riadni členovia a Výkonný výbor budú schválení na Členskej schôdzi prítomnými členmi Združenia.

 

čl. 8 ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A PRÁVA ČLENOV

8.1 Práva riadnych členov:
a) Voliť a byť volení do Výkonného výboru.
b) Podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva Združenia na Výkonný výbor.
c) Podieľať sa na rozhodovaní hlasovaním.
d) Podávať návrhy orgánom Združenia a byť informovaní ako bolo s návrhmi naložené.
e) Dostávať informačné materiály a spravodaj Združenia, byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich.
8.2 Povinnosti riadnych členov:
a) Dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať uznesenia jej orgánov.
b) Dbať na dobré meno Združenia.
c) Zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení.
d) Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
e) Na Členskej schôdzi hlasovať v záujme čo najúčinnejšieho napĺňania poslania a cieľov Združenia.
8.3 Všetci čestní členovia majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia, okrem povinnosti platenia členských príspevkov.
8.4 Práva členov podporovateľov:
a) Zúčastniť sa na Členskej schôdzi.
b) Podať odvolanie proti vylúčeniu z členstva Združenia na Výkonný výbor.
c) Dostávať informačné materiály a spravodaj Združenia, byť informovaní o všetkých záležitostiach a akciách a zúčastňovať sa ich.
8.5 Povinnosti členov podporovateľov:
a) Dodržiavať stanovy Združenia a rešpektovať uznesenia jej orgánov.
b) Dbať na dobré meno Združenia.
c) Platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne.
8.6 Ostatné práva a povinnosti vrátane výšky a formy členského príspevku určí Výkonný výbor Združenia na návrh Predsedu a odporučenie Revízora.

 

čl. 9 ZÁNIK ČLENSTVA

9.1 Individuálne a skupinové členstvo zaniká:
a) Vystúpením, na základe písomného oznámenia Výkonnému výboru.
b) Vylúčením riadneho člena v prípade hrubého porušenia Stanov Združenia, alebo poškodenia dobrého mena Združenia a to na základe dohody Predsedu a nadpolovičnej väčšiny riadnych členov Združenia (postačuje aj elektronické vyjadrenie).
c) Na základe neplatenia členských príspevkov v predmetnom termíne (najneskôr do 60 dní po uplynutí termínu), s výnimkou čestného člena, ktorý je oslobodený od platenia príspevkov.
d) Zánikom Združenia, právnickej osoby.
e) Zánikom skupiny, ktorá sa stala skupinovým členom.
f) Úmrtím.
g) Pozbavením spôsobilosti na právne úkony.
9.2 Výkonný výbor je však oprávnený vylúčenie zrušiť so spätnou platnosťou. Pri vystúpení alebo vylúčení člena nemá člen nárok na vrátenie už zaplateného členského príspevku.
9.3 Riadny člen má tiež právo nezrušiť svoje členstvo úplne, ale stať sa členom podporovateľom, ak o to písomne požiada Výkonný výbor.

 

čl. 10 ZÁKLADNÉ ZÁSADY HOSPODÁRENIA ZDRUŽENIA

10.1 Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.2 Majetok Združenia tvoria:
a) Členské príspevky.
b) Vlastný majetok a jeho výnosy.
c) Dotácie, subvencie, dary, verejné zbierky, príjmy z grantov.
d) Výťažky z benefičných akcií.
e) Pôžičky a úvery.
f) Iné príjmy.
10.3 V prípade pochybností o etickosti darcu finančných prostriedkov alebo iného majetku, rozhoduje o prijatí daru od tohto darcu Výkonný výbor.
10.4 Majetok Združenia možno:
a) Darovať, ak sa majetok združenia daruje inej právnickej alebo fyzickej osobe na plnenie cieľov, na ktoré bolo združenie zriadené.
b) Prenechať zmluvou o výpožičke na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe na rovnaké ciele, na ktoré bolo združenie zriadené.
a) Použiť výlučne na charitatívne, vedecké, literárne a vzdelávacie ciele v súlade s týmito stanovami.
10.5 Prostriedky a majetok združenia nie je možné použiť na propagandu alebo kampaň na ovplyvnenie výsledkov akýchkoľvek konkrétnych volieb alebo na priamu či nepriamu politickú kampaň.
10.6 Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.
10.7 Rozpočet sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá Predseda na posúdenie Výkonnému výboru. Členská schôdza schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. 3. kalendárneho roku.

 

čl.11 ZÁNIK ZDRUŽENIA

11.1 Združenie zaniká:
a) Rozhodnutím Členskej schôdze o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným občianskym združením.
11.2 Na zrušenie združenia s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia paragrafov 70 až 75. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností.
11.3 Likvidačný zostatok sa prevedie na občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu, ktorá bola zriadená na podobný účel. Toto občianske združenie, neziskovú organizáciu alebo nadáciu určí rozhodnutím Výkonný výbor. Všetok zostávajúci majetok a aktíva združenia musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, vedecké, kultúrne alebo vzdelávacie účely a to aj v prípade, ak prechádzajú na právneho nástupcu.
11.4 Likvidácia sa nevyžaduje ak majetok združenia prechádza po zlúčení na iné občianske združenie.
11.5 Odmenu likvidátora určí Výkonný výbor. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku združenia.
11.6 Zánik Združenia treba oznámiť do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR. Združenie zaniká dňom výmazu z registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

čl.12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
12.2 Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia prípravným výborom a účinnosť dňom registrácie.
12.3 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.